Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się w lutym na poziomie ujemnym (minus 23), nieco niższym niż w styczniu i niższym niż w analogicznym miesiącu całego badanego okresu. Wśród bad
Portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe jest oceniany negatywnie, gorzej niż przed miesiącem. Firmy sektora publicznego i prywatnego oceniają bieżący portfel zamówień na podobnym poziomie. Prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest natomiast optymistyczna, lepsza dla przedsiębiorstw publicznych niż prywatnych.

W konsekwencji zmniejszającego się bieżącego portfela zamówień, negatywne są też - i gorsze niż przed miesiącem - oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej. Przedsiębiorstwa prywatne ograniczają bieżącą produkcję w większym stopniu niż firmy publiczne. Prognozy produkcji na najbliższe trzy miesiące są dużo lepsze od odpowiednich ocen sprzed miesiąca. Przedsiębiorstwa publiczne oczekują przy tym wzrostu produkcji, a firmy prywatne - wyraźnie ograniczenia, choć mniejszego niż przed miesiącem.

Trudna już w styczniu sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych ulega dalszemu pogorszeniu tak w przedsiębiorstwach prywatnych jak i - w większym stopniu - publicznych. W ciągu najbliższych trzech miesięcy nie należy spodziewać się poprawy sytuacji finansowej jednostek budowlanych, chociaż trudności napotykane w tym zakresie mogą być mniejsze niż prognozowano w ubiegłym miesiącu.

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują utrzymanie tempa spadku cen realizacji robót budowlano-montażowych zbliżonego do prognoz sprzed miesiąca. Firmy publiczne prognozują bardziej znaczące tempo spadku cen niż jednostki sektora prywatnego.

Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, przy czym skala przewidywanych na najbliższe miesiące redukcji pracowników może być mniej znacząca aniżeli prognozowano w ubiegłym miesiącu, zwłaszcza w przedsiębiorstwach publicznych.

W lutym jedynie 0,6% jednostek nie odczuwa jakichkolwiek barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w styczniu br. 0,6%, w lutym ub. roku - 0,7%). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z konkurencją ze strony innych firm (w lutym br. 71% jednostek, w styczniu br. - 72%, w lutym ub. roku - 69%) oraz z niedostatecznym popytem (70% jednostek wobec 71% w styczniu br. i 78% w lutym ub. roku). W skali roku wzrosło znaczenie barier związanych z kosztami finansowej obsługi działalności (w lutym br. sygnalizuje ją 40% przedsiębiorstw zgłaszających bariery wobec 33% przed rokiem).

W stosunku do popytu oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy około 28% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 64% jako wystarczające, a 8% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem i przed rokiem.

 
źródło: GUS. www.stat.gov.pl


Jak podaje GUS, wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się w lutym na poziomie ujemnym (minus 23), nieco niższym niż w styczniu i niższym niż w analogicznym miesiącu całego badanego okresu.

Data dodania: 24.02.2004