W sierpniu ogólna koniunktura w budownictwie oceniana jest korzystnie, lepiej niż w lipcu, a także lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Poprawa koniunktury jest wynikiem wzrostu bieżą
W sierpniu ogólna koniunktura w budownictwie oceniana jest korzystnie, lepiej niż w lipcu, a także lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat.

 
Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest oceniany w sierpniu pozytywnie (plus 15), lepiej niż w poprzednim miesiącu (plus 12). Wśród badanych przedsiębiorstw 30% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 15% - jej pogorszenie (w lipcu odpowiednio 29% i 17%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Portfel zamówień
na roboty budowlano-montażowe jest oceniany pozytywnie, lepiej niż przed miesiącem. Firmy sektora prywatnego oceniają bieżący portfel zamówień lepiej niż przedsiębiorstwa publiczne. Prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest optymistyczna, nieznacznie lepsza dla przedsiębiorstw publicznych niż prywatnych.

Zarówno bieżąca jak i przewidywana produkcja budowlano-montażowa, jest oceniana korzystnie, lepiej niż w lipcu. Jedynie przedsiębiorstwa publiczne oceniają bieżącą produkcję gorzej niż przed miesiącem, chociaż nadal pozytywnie.

Poprawia się bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych, zarówno w firmach publicznych, jak i prywatnych, chociaż jest ona nadal niezadowalająca. W ciągu najbliższych trzech miesięcy przedsiębiorstwa przewidują poprawę swojej sytuacji finansowej. Prognozy firm publicznych są w tym zakresie znacznie lepsze od przewidywań firm prywatnych.

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują wzrost cen, jednak wolniejszy niż prognozowano przed miesiącem. Firmy prywatne prognozują większe tempo wzrostu cen niż przedsiębiorstwa publiczne.

Na najbliższe miesiące przedsiębiorcy przewidują niewielki spadek zatrudnienia w budownictwie. Może on być bardziej odczuwalny w sektorze publicznym.

Podobnie jak w poprzednim miesiącu, w sierpniu 1,7% jednostek nie odczuwa jakichkolwiek barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w analogicznym miesiącu ubiegłego roku 2,5%). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z konkurencją ze strony innych firm (barierę tę zgłasza 72% przedsiębiorstw w sierpniu, wobec 74% w lipcu br. i 78% w sierpniu ub. roku) oraz z niedostatecznym popytem (57% badanych przedsiębiorstw w sierpniu br., wobec 60% przed miesiącem i 73% w sierpniu ub. roku). W skali roku najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z kosztami materiałów i surowców (34% w lipcu i sierpniu br., 16% w sierpniu ub. roku).

W stosunku do portfela zamówień oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy 21% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże, 69% jako wystarczające, a 10% jako zbyt małe. Oceny te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem. W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku zmniejszyła się liczba jednostek oceniających swe zdolności jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego portfela zamówień.

 
 
źródło: GUS


Data dodania: 25.08.2004