Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest oceniany w marcu lepiej niż w lutym, choć nadal negatywnie (minus 18), gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dziesięciu lat. Wśród badanych przedsiębiorstw 1
Portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe jest oceniany negatywnie, choć lepiej niż przed miesiącem. Firmy sektora prywatnego oceniają bieżący portfel zamówień mniej pesymistycznie niż firmy publiczne. Prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest natomiast optymistyczna, lepsza dla przedsiębiorstw publicznych niż prywatnych.

W konsekwencji zmniejszającego się bieżącego portfela zamówień, negatywne są też - choć również lepsze niż przed miesiącem - oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej. Przedsiębiorstwa publiczne i prywatne oceniają bieżącą produkcję na zbliżonym poziomie. Prognozy produkcji na najbliższe trzy miesiące są pozytywne, dużo lepsze od przewidywań sprzed miesiąca. Przedsiębiorstwa publiczne oczekują bardziej znaczącego wzrostu produkcji niż firmy prywatne.

Trudna już w styczniu sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych ulega dalszemu pogorszeniu tak w przedsiębiorstwach prywatnych jak i - w większym stopniu - publicznych. W ciągu najbliższych trzech miesięcy trudności napotykane w zakresie sytuacji finansowej mogą być mniejsze niż prognozowano w ubiegłym miesiącu.

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują spowolnienie tempa spadku cen realizacji robót budowlano-montażowych w porównaniu z prognozami sprzed miesiąca. Firmy publiczne prognozują wzrost cen (po raz pierwszy od września 2001 r.), jednostki sektora prywatnego - nieznaczny ich spadek.

Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, przy czym skala przewidywanych na najbliższe miesiące redukcji pracowników może być mniej znacząca aniżeli prognozowano w ubiegłym miesiącu, zwłaszcza w przedsiębiorstwach prywatnych. Firmy publiczne przewidują wzrost redukcji zatrudnienia w porównaniu z prognozami sprzed miesiąca.

W marcu jedynie 1,3% jednostek nie odczuwa jakichkolwiek barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w lutym br. 0,6%, w marcu ub. roku - 0,7%). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z konkurencją ze strony innych firm (w lutym i marcu br. 71% jednostek, w marcu ub. roku - 69%) oraz z niedostatecznym popytem (71% jednostek wobec 70% w lutym br. i 78% w marcu ub. roku). W skali roku wzrosło znaczenie barier związanych z kosztami finansowej obsługi działalności (w marcu br. sygnalizuje ją 41% przedsiębiorstw zgłaszających bariery wobec 35% przed rokiem).

W stosunku do popytu oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy około 28% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 64% jako wystarczające, a 8% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem i przed rokiem.

W porównaniu do października ubiegłego roku nieznacznie zwiększył się udział przedsiębiorstw, które nie planują żadnej działalności inwestycyjnej w ciągu najbliższych 12 miesięcy (z 22% do 24%, wobec 28% przed rokiem). Pozostali producenci przewidują, że ich działalność inwestycyjna dotyczyć będzie prac i zakupów modernizacyjnych - 67% (w październiku ub. roku 63%, przed rokiem - 69%) oraz nowych inwestycji - 68% (w październiku ub. roku 61%, przed rokiem - 62%). Jako najczęściej wybierane źródła finansowania inwestycji przedsiębiorcy wskazują środki własne (93% jednostek, w październiku ub. roku i przed rokiem 92%), a w drugiej kolejności krajowy kredyt bankowy (37% jednostek, w październiku ub. roku 34%, przed rokiem - 35%). Leasingiem jest zainteresowane 24% przedsiębiorstw (w październiku ub. roku 27%, przed rokiem - 24%).

 
źródło: GUS


W marcu ogólna koniunktura w budownictwie oceniana jest lepiej niż w lutym, choć nadal negatywnie i najgorzej w porównaniu z analogicznym miesiącem ostatnich dziesięciu lat. Negatywna ocena koniunktury jest wynikiem pesymistycznych ocen bieżącego portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej, a w konsekwencji i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Odpowiednie oceny prognostyczne są pozytywne, lepsze niż w ubiegłym miesiącu.

Data dodania: 22.03.2004