Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się w styczniu na poziomie ujemnym (minus 22), nieco wyższym niż w grudniu i wyższym niż w analogicznym miesiącu dwóch poprzednich lat. Wśród ba
Portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe jest oceniany negatywnie, dużo gorzej niż przed miesiącem. Firmy sektora publicznego i prywatnego oceniają bieżący portfel zamówień na podobnym poziomie. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest mniej pesymistyczna niż przewidywania formułowane w ubiegłym miesiącu. Prognozy przedsiębiorstw publicznych i prywatnych są zbliżone.

W konsekwencji zmniejszającego się bieżącego portfela zamówień, negatywne są też - i gorsze niż przed miesiącem - oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej. Przedsiębiorstwa publiczne oceniają bieżącą produkcję gorzej niż firmy prywatne. Prognozy produkcji na najbliższe trzy miesiące są również negatywne, choć lepsze od odpowiednich ocen sprzed miesiąca, zarówno dla firm publicznych jak i prywatnych.

Utrzymuje się trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Jedynie w przedsiębiorstwach publicznych jej oceny są mniej pesymistyczne niż w grudniu. W ciągu najbliższych trzech miesięcy należy spodziewać się dalszego pogarszania sytuacji finansowej jednostek budowlanych, choć w stopniu nieznacznie mniejszym niż prognozowano w ubiegłym miesiącu.

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują spowolnienie tempa spadku cen realizacji robót budowlano-montażowych w porównaniu z prognozami sprzed miesiąca. Firmy publiczne i prywatne formułują podobne prognozy cen.

Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, przy czym skala przewidywanych na najbliższe miesiące redukcji pracowników może być mniej znacząca aniżeli prognozowano w ubiegłym miesiącu, zarówno w przedsiębiorstwach publicznych jak i prywatnych.

W styczniu jedynie 0,6% jednostek nie odczuwa jakichkolwiek barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w grudniu ub. roku 1,6%, w styczniu ub. roku - 0,2%). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z konkurencją ze strony innych firm (w styczniu br. 73% jednostek, w grudniu ub. roku - 74%, w styczniu ub. roku - 71%) oraz z niedostatecznym popytem (72% jednostek wobec 71% w grudniu ub. roku i 76% w styczniu ub. roku). W skali roku wzrosło znaczenie barier związanych z kosztami finansowej obsługi działalności (w styczniu br. sygnalizuje ją 42% przedsiębiorstw zgłaszających bariery wobec 33% przed rokiem) i z trudnościami z uzyskaniem kredytów (31% przedsiębiorstw zgłaszających bariery wobec 26% przed rokiem).

W stosunku do popytu oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy około 30% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 63% jako wystarczające, a 7% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem i przed rokiem.
 
 
źródło: GUS


Jak podaje GUS, wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się w styczniu na poziomie ujemnym, ale nieco wyższym niż w grudniu i wyższym niż w analogicznym miesiącu dwóch poprzednich lat. Stąd wynika, że choć zima jest słabszym okresem dla budownictwa, to jest lepiej niż bywało w latach ubiegłych.

Data dodania: 23.01.2004