Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się w grudniu na poziomie ujemnym (minus 25), niższym niż w listopadzie, nieco niższym od analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Wśród badanych przed
 
Odnotowuje się pogarszanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych w stosunku do listopada, szczególnie w sektorze publicznym. Mimo to, oceny sytuacji tych przedsiębiorstw są mniej pesymistyczne niż przedsiębiorców prywatnych. W ciągu najbliższych trzech miesięcy należy spodziewać się pogorszenia sytuacji finansowej jednostek budowlanych, w większym stopniu przedsiębiorstw publicznych.

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują utrzymanie tempa spadku cen realizacji robót budowlano-montażowych zbliżonego do tego, jaki prognozowano przed miesiącem. Firmy publiczne i prywatne formułują podobne prognozy cen.

Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, przy czym skala przewidywanych na najbliższe miesiące redukcji pracowników może być bardziej znacząca aniżeli prognozowano w ubiegłym miesiącu, zarówno w przedsiębiorstwach publicznych jak i prywatnych.

W grudniu 1,6% jednostek nie odczuwa jakichkolwiek barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w listopadzie br. 2,1%, w grudniu ub. roku - 0,7%). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z konkurencją ze strony innych firm (w listopadzie i grudniu br. 75% jednostek, w grudniu ub. roku - 71%) oraz z niedostatecznym popytem (71% jednostek wobec 70% w listopadzie br. i 74% w grudniu ub. roku). W skali roku wzrosło znaczenie bariery związanej z dostępem do kredytów bankowych (w grudniu br. sygnalizuje ją 36% przedsiębiorstw zgłaszających bariery wobec 25% przed rokiem).

W stosunku do popytu oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy około 30% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 63% jako wystarczające, a 7% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem i przed rokiem.
 

źródło: GUS


W grudniu obserwuje się dalsze pogorszenie ogólnego wskaźnika koniunktury w budownictwie. Kształtuje się on na poziomie ujemnym, nieco niższym od notowanego przed rokiem. Ostrożniejsze oceny koniunktury są wynikiem gorszych niż w listopadzie, negatywnych ocen bieżącego i przyszłego portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej, a w konsekwencji i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Ogólny klimat koniunktury w firmach publicznych jest gorszy niż w przedsiębiorstwach prywatnych.

Data dodania: 23.12.2003