Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się w listopadzie na poziomie ujemnym (minus 15), niższym niż w październiku, zbliżonym do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Wśród badan
Portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe jest oceniany negatywnie, gorzej niż przed miesiącem. Firmy sektora publicznego oceniają bieżący portfel zamówień dużo gorzej niż firmy prywatne. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest pesymistyczna, wyraźnie gorsza od przewidywań formułowanych w ubiegłym miesiącu. Prognozy przedsiębiorstw publicznych są bardziej pesymistyczne od przewidywań firm prywatnych.

W konsekwencji zmniejszającego się portfela zamówień negatywne są też i gorsze niż przed miesiącem oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej. Przedsiębiorstwa publiczne oceniają bieżącą produkcję gorzej niż firmy prywatne. Prognozy produkcji na najbliższe trzy miesiące są również negatywne, gorsze od odpowiednich ocen sprzed miesiąca, zwłaszcza w sektorze publicznym.

Nadal odnotowuje się pogarszanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych, zwłaszcza w sektorze publicznym. Mimo to, oceny sytuacji tych przedsiębiorstw są mniej pesymistyczne niż przedsiębiorców prywatnych. W ciągu najbliższych trzech miesięcy należy spodziewać się pogorszenia sytuacji finansowej jednostek budowlanych należących do obu sektorów.

W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują utrzymanie spadku cen realizacji robót budowlano-montażowych w tempie zbliżonym do prognozowanego przed miesiącem. Jedynie firmy publiczne spodziewają się niewielkiego spowolnienia tempa spadku cen.

Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, przy czym skala przewidywanych na najbliższe miesiące redukcji pracowników może być bardziej znacząca aniżeli prognozowano w ubiegłym miesiącu, zarówno w przedsiębiorstwach publicznych jak i prywatnych.

W listopadzie 2,3% jednostek nie odczuwa jakichkolwiek barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w październiku br. 1,6%, w listopadzie ub. roku - 0,9%). Nadal największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z konkurencją ze strony innych firm (75% jednostek, w październiku br. - 76%, w listopadzie ub. roku - 72%) oraz niedostatecznym popytem (69% jednostek wobec 70% w październiku br. i 74% w listopadzie ub. roku). W skali roku wzrosło znaczenie bariery związanej z dostępem do kredytów bankowych (w listopadzie br. sygnalizuje ją 36% przedsiębiorstw zgłaszających bariery wobec 28% przed rokiem).

W stosunku do popytu oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy około 29% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 64% jako wystarczające, a 7% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem. Przed rokiem odpowiednie wskaźniki kształtowały się następująco: 30%, 62%, 8%.


źródło: GUS, www.stat.gov.pl


Umiarkowanie optymistyczne oceny koniunktury w branży budowlanej z zeszłego miesiąca nie wytrzymują konfrontacji z rzeczywistością. Jak podaje GUS, jest znacznie gorzej niż w październiku, ale pocieszjące jest to, że utrzymuje się ona na poziomie zbliżonym do analogicznego miesiąca poprzedniego roku.

Data dodania: 25.11.2003