Określenie "BUDYNEK ENERGO- OSZCZĘDNY" coraz bardziej przemawia do świadomości inwestorów. Energo- oszczędność staje się pożądaną cechą budynku i istotnym kryterium dobrego projektu i jakości wykonawstwa. Wszystko dlatego, że właścicielowi i użytkownikowi

Określenie "BUDYNEK ENERGOOSZCZĘDNY" coraz bardziej przemawia do świadomości inwestorów. Energooszczędność staje się pożądaną cechą budynku i istotnym kryterium dobrego projektu i jakości wykonawstwa. Wszystko dlatego, że właścicielowi i użytkownikowi przynosi wymierne korzyści w postaci niskich kosztów ogrzewania pomieszczeń. 

Warto przypomnieć, że:

- energochłonność to ilość energii zużywanej na eksploatację budynku w ciągu roku, przy czym jako zużywaną energię rozumiemy dopływ z zewnątrz do budynku wszelkiego rodzaju energii, dostarczanej bądź wytwarzanej, w tym słonecznej oraz pochodzącej od mieszkańców i eksploatowanych urządzeń,

- za miarę energochłonności budynku można przyjąć sezonowe zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania 1m2 powierzchni albo 1m3 kubatury, czyli wskaźnik zapotrzebowania ciepła E wyrażony w kWh/m2rok lub w kWh/m3rok.

STAN AKTUALNY
Obecnie w Polsce budynki mieszkalne powinny charakteryzować się wskaźnikiem  zapotrzebowania na ciepło:

E=29 – 37,4 kWh/m³rok, co w odniesieniu do powierzchni użytkowej (ogrzewanej) wynosiłoby E=84 - 116 kWh/m2rok (dla średniej wysokości kondygnacji 2,9 – 3,1 m)
Polska i inne kraje

W Polsce według ITB graniczny wskaźnik E0, np. dla budynku mieszkalnego powinien wynosić:

E0=91 - 125 kWh/m2rok (w zależności do współczynnika kształtu budynku A/V, gdzie A - całkowita powierzchnia przegród zewnętrznych budynku związanych z jego ogrzewaną częścią; V - kubatura części ogrzewanej budynku; patrz wykresy).

Dla porównania w Niemczech graniczny wskaźnik E0=70 kWh/m2rok obowiązywał od roku 2002, a nowe przepisy z 2006 jeszcze ten wskaźnik zmniejszą.

Należy pamiętać, że przyjęcie dla poszczególnych przegród współczynnika przenikania ciepła o obowiązujących dawniej wartościach kmax, a obecnie Uk(max), nie gwarantuje spełnienia aktualnego kryterium energooszczędności. Dotyczy to szczególnie ścian jednorodnych z samych pustaków czy bloczków, dla których dopuszcza się Uk(max)=0,50 W/m2K (dla porównania dla ścian warstwowych wymaganie Uk(max)=0,30 W/m2K).

Dopiero wykonanie bilansu cieplnego, czyli znajomość wartości wskaźnika zapotrzebowania ciepła E dla danego budynku określa jednoznacznie, czy jest on energooszczędny. Możemy więc mówić o niskim lub wysokim standardzie energetycznym budynku, podobnie jak często dzisiaj mówimy o standardzie robót wykończeniowych.

Graniczne wartości wskaźnika sezonowego zapotrzebowania ciepła (na energię końcową) do ogrzewania E0 na jednostkę powierzchni (wg Zakładu Fizyki Cieplnej ITB):

- dla budynków o wysokości pomieszczeń w świetle do 2,60 m.


[pagebreak]

Przykładowe wartości wskaźnika E0 dla różnych rodzajów budynków i różnego charakteru zabudowy:
- Przykład 1. Wielopiętrowy budynek wolnostojący.
A=1032 [m2], V=2160 [m3], A/V=0,48 [1/m]

- Przykład 2. Dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej.
A=192 [m2], V=360 [m3], A/V=0,53 [1/m]

- Przykład 3. Dom wolno stojący, jednorodzinny.
A=312 [m2], V=360 [m3], A/V=0,87 [1/m]

- Przykład 4. Dom wolno stojący, parterowy.
A=372 [m2], V=360 [m3], A/V=1,03 [1/m]

A - całkowita powierzchnia przegród zewnętrznych budynku związanych z jego ogrzewaną częścią,

Graniczne wartości wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na energię końcową (ciepło) do ogrzewania E0 na jednostkę kubatury (wg Zakładu Fizyki Cieplnej ITB):

- dla budynków o wysokości pomieszczeń w świetle ponad 2,60 m.


Dotychczas w Polsce najczęściej uznawano budynek za energooszczedny, gdy:

E < E0=100 kWh/m2rok


Ostatnią, zgodnie z zaproponowaną przez Szwedów definicją, uwzględniającą warunki klimatyczne - polski budynek energooszczędny winien charakteryzować się E < E0=80 kWh/m2rok.

Formalnie wciąż jeszcze w Polsce E i E0 określa się w odniesieniu do wielkości ogrzewanej kubatury budynku.

Obowiązujące graniczne wartości wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na energię końcową (ciepło) do ogrzewania E0 na jednostkę kubatury wg Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 odnoszą się do budynków mieszkalnych i zamieszkiwania zbiorowego niezależnie od wysokości pomieszczeń i przedstawiają się następująco:Dla wszelkich budynków, przy wznoszeniu których udzielane jest wsparcie z Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa (np. budynków TBS) wymagana jest lepsza energooszczędność. W takich przypadkach E ≤ 0,85 E0
Wynika to z Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pozyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U. Nr 62/2000, poz. 719)

Aby sprawdzić spełnienie odpowiednich wymagań, obliczenia wskaźnika E należy dokonać metodą dokładną lub skróconą według normy PN-B-02025:2001.

bliczoną wartość E < E0 należy podać w opisie technicznym projektu budynku oraz  w audycie budynku poddawanego termomodernizacji.
Dodatkowo, zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 15 stycznia 2002 w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz.U. nr 12/2002, poz. 114), wartość optymalnego oporu cieplnego R [m2K/W] przegrody zewnętrznej po termomodernizacji (jako minimalny standard) musi wynosić dla:
- stropodachu, poddasza R ≥ 4,5
- ścian zewnętrznych R ≥ 4,0
- stropu nad piwnicą R ≥ 2,0

Tekst i zdjęcia: Rockwool
Opracowanie: Redakcja

Data dodania: 08.01.2007