Od drożności rynien i rur spustowych zależy prawidłowe odprowadzenie wody z połaci dachowych. Od drożności rynien i rur spustowych zależy prawidłowe odprowadzenie wody z połaci dachowych. W lecie zagrożeniem dla drożności rur mogą byæ liście i drobne gałązki oraz inne zanieczyszczenia, zimą zaś zlodowaciały śnieg i lód. Istnieją rozwiązania, które nie dopuszczają do tworzenia się lodowych zatorów i sopli.


Abstrahując od zagrożenia, jakie sople stwarzają dla przechodniów, to powstające w rurach spustowych zatory lodowe uniemożliwiają odpływ wody. W niektórych przypadkach lód może spowodować gromadzenie się wody na fragmentach dachu, powodując przeciekanie wody do wnętrza budynku.

Wszystkie systemy ochrony krawędzi dachu, rynien, koryt i rur spustowych przed oblodzeniem działają na podobnej zasadzie: sieć przewodów grzejnych nie dopuszcza do tworzenia się lodowych zatorów i sopli. Stosuje się przewody stałooporowe, oraz przewody samoregulujące o zmiennej mocy. W niniejszym artykule przedstawiono zasadę budowy i działanie jednego z takich systemów. Nosi on nazwę FroStop i wchodzi w skład szerszej oferty producenta, obejmującej stosowanie przewodów grzejnych także do ochrony przed mrozem podjazdów, chodników, zbiorników, rurociągów itp. urządzeń. System FroStop to nowoczesne rozwiązanie wykorzystujące przewody samoregulujące o zmiennej rezystancji (oporności).

Rezystancja takiego przewodu zmienia się wraz ze zmianą temperatury otoczenia. Maleje, gdy temperatura obniża się i rośnie z jej wzrostem. Ponieważ zmniejszenie rezystancji jednostkowej przewodu powoduje wzrost natężenia prądu, a więc i mocy, przewód grzeje się mocniej, gdy w otoczeniu jest zimno, a zmniejsza wydatek ciepła, gdy temperatura otoczenia podnosi się. Ilustruje to wykres na rys. 1.

Przewody o zmiennej oporności znane są od lat, ale ich szersze zastosowanie w budownictwie datuje się dopiero od niedawna. Wszystko zaczęło się w latach pięćdziesiątych w USA, gdzie w laboratoriach firmy Raychem rozpoczęto prace badawcze nad przewodami samoregulującymi. Stwierdzono, że tworzywo sztuczne zawierające domieszkę grafitu i poddane odpowiedniej obróbce uzyskuje cechy półprzewodnika o dodatnim współczynniku temperaturowym rezystancji.

Odkrycie to stało się podstawą do opracowania samoregulujących taśm grzewczych, a w dalszych latach samoregulujących przewodów grzejnych. Przewód taki składa się z dwu równoległych żył miedzianych pomiędzy którymi umieszczona jest płaska warstwa oporowa z polimeru. (rys. 2). Całość posiada izolację, miedziany opłat ochronny i płaszcz zewnętrzny. Przepływ prądu pomiędzy żyłami miedzianymi, do których podłączone jest napięcie 220 V prądu przemiennego, odbywa się na całej długości przewodu. Dlatego też przewód można ciąć - oczywiście w stanie beznapięciowym - w każdym miejscu na odcinki dowolnej długości. Zasilanie przyłącza się do jednego z końców, drugi koniec zabezpiecza się zestawem końcowym. Z faktu zastosowania przewodów samoregulujących o zmiennej rezystancji wynika szereg korzyści:
- układ pobiera optymalne ilości energii elektrycznej,
- przewody dzięki swojej budowie nie przegrzewają się, możliwie więc jest ich krzyżowanie,
- łatwość montażu i cięcia na odcinki,
- uniwersalność zastosowań,
-oszczędność kosztów inwestycyjnych,
- oszczędności eksploatacyjne.

Elementy dodatkowe

Producent oferuje także elementy wzbogacające układ. Są to sterowniki z czujnikiem temperatury i wilgotności oraz termostaty. Sterowniki z czujnikiem wilgotności i temperatury pozwalają na dalszą oszczędność energii elektrycznej.

W czasie mrozu, ale przy braku opadów nie ma potrzeby podgrzewania rynien i rur. W takim przypadku dzięki czujnikowi wilgotności mimo ujemnej temperatury zewnętrznej układ nie włącza się. Czujnik temperatury natomiast pozwala na ustawienie zakresu pracy systemu w określonych granicach np. od -5°C do +5°C. Daje to wymierne oszczędności, ponieważ zakres podgrzewania ogranicza się tylko do niezbędnych potrzeb.

Sposób instalacji
Przewody grzejne układa się w linii prostej wzdłuż rynien czy rur. Na rynnach skrzynkowych i na dużych powierzchniach wymagających ogrzewania stosuje się 2 i więcej przewodów ułożonych równolegle. Także rynny szersze niż 300 mm mogą wymagać ułożenia dwóch przewodów równoległych. W odcinkach pionowych rur spustowych przewód powinien sięgać poniżej strefy zamarzania, tj. ok. 1 metra poniżej poziomu terenu.

Do mocowania przewodów grzejnych, do ich rozgałęzienia, podłączenia zasilania i do zakańczania służy szereg akcesoriów stanowiących nierozłączny element systemu FroStop. Przykład współdziałania i połączeń tych elementów przedstawia rys. 3. Jak każde urządzenie elektryczne system przewodów grzejnych i urządzeń pomocniczych powinien być zainstalowany przez fachowca elektryka z odpowiednimi uprawnieniami. System wymaga zabezpieczenia wyłącznikami nadmiarowoprądowymi od przeciążeń, oraz zainstalowana wyłącznika różnicowoprądowego na prąd nie większy niż 30 mA, chroniącego użytkowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Układy do podgrzewania rynien chronią nie tylko dach i budynek przed zaciekami i innymi uszkodzeniami, ale także zabezpieczają przed spadającymi soplami. Systemy mogą pracować praktycznie bezobsługowo, nie zachodzi więc potrzeba dbania o drożność rynien w okresie zimowym.

Źródło: Miesięcznik Dachy nr 3/2001
http://klubdachy.pl/
Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski
W artykule wykorzystano informacje i materiały firmy Raychem HTS

 


Data dodania: 29.11.2005